جزئیات خبر / اطلاعیه
تغییر قیمت میزبانی خارج و دامنه
Tuesday, January 3, 2012

با توجه به نوسانات شدید قیمت ارز، مبلغ تمدید سرویسهای میزبانی خریداری شده پیش از تیرماه ۱۳۹۰ به میزان ۲۰درصد افزایش داده خواهد شد.
همچنین مبلغ ثبت/تمدید و انتقال دامنه‌های عمومی com / net / org تغییر نموده است.