جزئیات خبر / اطلاعیه
تغییر قیمت میزبانی خارج و دامنه
1390/10/13 (Tuesday, January  3, 2012)

با توجه به نوسانات شدید قیمت ارز، مبلغ تمدید سرویسهای میزبانی خریداری شده پیش از تیرماه ۱۳۹۰ به میزان ۲۰درصد افزایش داده خواهد شد.
همچنین مبلغ ثبت/تمدید و انتقال دامنه‌های عمومی com / net / org تغییر نموده است.