روند زندگی یک دامنه - مرکز آموزش - ایران سرور
مرکز آموزش

روند زندگی یک دامنه


روند زندگی یک دامنه در زیر مشخص شده است.


مرحله اول :دسترس بودن دامنه
مرحله دوم :بعد از در دسترس بودن دامنه شما می توانید از 1 تا 10 سال دامنه را ثبت کنید.
مرحله سوم:یعد از ثبت دامنه ؛ مرحله منقصی شدن دامنه فرا می رسد و ممکن است تا 45 روز در پنل شما دامنه وجود داشته باشد. که در صورت تمدید به مرحله دوم (active) باز می گردد.
مرحله چهارم:بعد از منقضی شدن و خارج شدن از پنل به مدت 30 روز در اختیار Registrar می باشد که جهت تمدید دوباره هزینه بیشتری از ناحیه Registrar از شما دریافت می شود.توجه به این نکته الزامی است که در این مرحله علاوه بر Registrar ، شرکت های که در زمینه backorder فعالیت می کنند می توانند دامنه را ثبت کنند. که در صورت تمدید دوباره به مرحله دوم باز می گردد.
مرحله پنجم:مربوط به پاک شدن دامنه می شود که آخرین شانس برای شرکت های backorder  برای ثبت می باشد.که مدت این روند 5 روز می باشد.
مرحله ششم:در این مرحله 2 حالت پیش می آید که یا دامنه برای ثبت آزاد می شود و یا شرکت خاصی دامنه را می خرد . که در هر صورت روند بالا دوبار تکرار می شود.

 

در همین زمینه