مرکز آموزش

آموزش شماره 597 :

شناسایی نسخه SQL Server
روش تشخیص SQL Server 2008
ابتدا توسط SQL Server Management Studio به SQL 2008  متصل شوید.
اکنون وارد بخش Transact-SQL شوید و دستور زیر را وارد کنید:

SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')
نتایج بصورت زیر خواهد بود:

Enterprise Edition
RTM
10.0.1600.22

که نسخه محصول 10.01600.22 می باشد.
...........................................................................
روش تشخیص SQL Server 2005
ابتدا توسط SQL Server Management Studio به SQL 2005  متصل شوید.
اکنون وارد بخش Transact-SQL شوید و دستور زیر را وارد کنید:
SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')
نتایج بصورت زیر خواهد بود:


Enterprise Edition
RTM
10.0.1600.22


که نسخه محصول 10.01600.22 می باشد.
...........................................................................
روش تشخیص SQL Server 2000
ابتدا توسط Query Analyzer  به SQL 2000  متصل شوید.
دستور زیر را وارد کنید :

SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')
نتایج بصورت زیر خواهد بود:
Standard Edition
RTM (SP2)
8.00.534
که نسخه محصول 8.00.534 می باشد.
...........................................................................
روش تشخیص SQL Server 7.0
ابتدا توسط Query Analyzer  به SQL 7.0  متصل شوید.
دستور زیر را وارد کنید :
SELECT @@VERSION
نتایج زیر بازگردانده میشود :


Microsoft SQL Server  7.00 - 7.00.623 (Intel X86)
Nov 27 1998 22:20:07
Copyright (c) 1988-1998 Microsoft Corporation
Desktop Edition on Windows NT 5.1 (Build 2600
............................................................................
روش تشخیص SQL Server 6.5
ابتدا توسط using Isql_w  به SQL 6.5  متصل شوید.
دستور زیر را وارد کنید :
SELECT @@VERSION
نتایج زیر بازگردانده میشود :
SQL Server 6.5 Service Pack 5a (SP5a) Update
6.50.479
SQL Server 6.5 Service Pack 5a (SP5a)
6.50.416
SQL Server 6.5 Service Pack 5 (SP5)
6.50.415
SQL Server 6.5 Service Pack 4 (SP4)
6.50.281
SQL Server 6.5 Service Pack 3 (SP3)
6.50.258
SQL Server 6.5 Service Pack 2 (SP2)
6.50.240
SQL Server 6.5 Service Pack 1 (SP1)
6.50.213
SQL Server 6.5 RTM
6.50.201
اگر شماره نسخه بدست آمده در جدول نبود به معنی این است که SQL در حال اجرا است.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
آموزش شماره 414 : باحذف کردن یک دومین از پنل رسلری خود  کلیه اطلاعات آن سایت اعم از فایلها ،... (مشاهدات: 4678)
  آموزش شماره 415 : در WHM چطور Package های مورد نیاز را Add کنم ؟برای اضافه کردن pakage  ابتدا... (مشاهدات: 5437)
آموزش شماره 416 : چگونه در WHM برای یک دامنه Host تعریف کنیم؟برای انجام این کار شما ایتدا به... (مشاهدات: 8445)
  آموزش مشاره 417 : پهنای باند وب سابتم تموم شده چطور پهنای باند اضافه کنم ؟وقتی سایتم  را باز... (مشاهدات: 8116)
  آموزش شماره 418 : چطور فایل های cpmove را در سرور جدید Restore کنم ؟برای انجام این کار ابتدا... (مشاهدات: 6022)