مرکز آموزش

پیداکردن کاربرانی که بیش از حد از منابع MySQL استفاده می‌کنند در cPanel

آموزش شماره 779 :

به کمک دستور زیر میتوان از میزان مصرف برنامه‌های  third-party مطمئن شد و آنها را بررسی کرد:

# mysqladmin proc stat

# watch -n 5 'mysqladmin proc stat'

در همین زمینه