انتقال Data Base در Pleskبا انتخاب این گزینه امکان انتقال دیتابیس به دیتابیس دیگری در سرور کنونی و یا در سرور دیگری فراهم خواهد شد. بعبارت دیگر شما از طریق این امکان می توانید بکآپ دیتابیس را بر روی دیتابیس دیگری بازگردانی نمائید که این دیتابیس ممکن است در سرور کنونی ایجاد شده باشد و یا در سرور دیگری وجود داشته باشد.

Destination database server : مقصد دیتابیسی که می خواهید بازگردانی انجام شود در این قسمت تعیین می شود، در صورتیکه دیتابیس در سرور دیگری می باشد گزینه other  را انتخاب نمائید.

Host name or IP address: آدرس اتصال به دیتابیس مقصد در این قسمت مشخص می شود.

Username : نام user دیتابیس مقصد جهت اتصال دراین قسمت تعیین می شود.

Password : رمز user دیتابیس مقصد جهت اتصال دراین قسمت تعیین می شود.

Destination database  : با انتخاب Create database with name دیتابیسی در مقصد بنامی که وارد می کنید خودکار ایجاد شده و اطلاعات به آن منتقل خواهدشد و با انتخاب Copy to existing database اطلاعات به دیتابیسی که از قبل ایجاد شده است  منتقل خواهد شد.

Create a full copy : با انتخاب این گزینه کلیه ساختار جداول همراه با داده های آن منتقل خواهد شد اما در صورت عدم انتخاب تنها ساختار جداول منتقل می شود.

 

در همین زمینه