ریدایرکت به https

ریدایرکت به https

عموما وبمسترهایی که بر روی سایت خود اقدام به نصب گواهینامه امنیتی میکنند، مایل هستند کاری کنند که کلیه ی کاربرانشان به نحوی به آدرس دارای https سایت هدایت شوند و در واقع استفاده از https در سایت به عنوان یک الزام باشد.

جهت ریدایرکت کردن پروتکل http به https نیاز است تغییرات را در فایل web.config  اعمال نمائید.

بدین منظور فایل web.config  مربوط به سایت را باز نموده و در تگ مربوط به  <system.webServer> قطعه کد زیر را درج نمائید، توجه داشته باشید در صورتیکه کد ریدایرکتی از قبل تعریف نموده اید لازم است آن را غیرفعال و یا حذف نمائید.

    <rewrite>
<rules>
<<rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopProcessing="true">
<match url="(.*)" />
<conditions>
<add input="{HTTPS}" pattern="off" 
ignoreCase="true" />
</conditions>
<<action type="Redirect" redirectType="Found" url="https://
{HTTP_HOST}/{R:1}" />
</rule>
</rules>
</rewrite>

نام دامنه اصلی هاست را جایگزین {HTTP_HOST} نموده و تغییرات را ذخیره کنید.

در گام آخر وبسایت را ریستارت کنید.

 

 

در همین زمینه