مرکز آموزش

آموزش شماره 781 : جهت تهیه لیست cron jobها در DirectAdmin، کافیست دستورات زیر را اجرا نمایید:

for user in $(cut -f1 -d':' /etc/passwd); do echo $user && crontab -u$user -l ;echo " " ;done

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
آموزش شماره 512 : ممکن است در زمان  restore   کردن و  backup گیری از بانک اطلاعاتی یا کار با...(مشاهدات: 3398)
برای رفع این خطا گام های زیر را میپیماییم : 1 - در سرور های Debian این دستور را وارد کنید....(مشاهدات: 2274)
  آموزش شماره 276 : برای کنترل تعداد Cpuها و Coreهای آنها از دستور زیر در ترمینال استفاده کنید....(مشاهدات: 3127)
در صورت مشاهده خطای  Too many connections در سایت های سرور چطور مشکل را برطرف کنم؟  Mysql...(مشاهدات: 1106)
آموزش شماره 783: کنترپنل DirectAdmin بصورت پیش‌فرض، از encoding در عنوان پاسخ‌های آماده پشتیبانی...(مشاهدات: 3159)