مرکز آموزش

آموزش شماره 783:

کنترپنل DirectAdmin بصورت پیش‌فرض، از encoding در عنوان پاسخ‌های آماده پشتیبانی نمی‌کنند، جهت فعال کردنآن،مراحل زیر را طی نمایید:

ابتدا به مسیر زیررفته

 

/etc/exim.conf

 

حالکد زیر را به بخش uservacation و userautoreply اضافه نمایید:(توجه نمایید که uservacation و userautoreply چندین بار در exim.conf تکرار شده اند، تغییرات باید در بخش transports صورت گیرد)

 

headers = Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"

 

یکی از دو کد زیر را انتخاب و به فایل اضافه نمایید:

 

subject = "${if def:h_Subject: {Autoreply: \"${escape:${length_50:$rh_Subject:}}\"} {Autoreply Message}}"

 

subject = ${if def:h_subject: \
{Autoreply: ${rfc2047:${quote:${escape:${length_60:$h_subject:}} }} }\
{Autoreply Message} \

همچنینمی‌توانید از$rh_Subject به جای $h_Subjectاستفاده نمایید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
  آموزش شماره 793:    جهت اتصال به ftp دستور زیر رادر خط فرمان وارد نمائید:...(مشاهدات: 5851)
آموزش شماره 752 : در صورت فعال بودن gzip و deflate باید فعال بودن zlib.output_compression بررسی...(مشاهدات: 5051)
آموزش شماره 507 : چطور GD را در PHP فعال کنم؟فعالسازی GDنصب GD در PHPفعالسازیPHP-GD برای...(مشاهدات: 5707)
نصب ماژول mod_pagespeed بر روی اپاچیجهت نصب ابتدا دستورات زیر را اجرا کنید yum install at wget...(مشاهدات: 651)
  آموزش شماره 276 : برای کنترل تعداد Cpuها و Coreهای آنها از دستور زیر در ترمینال استفاده کنید....(مشاهدات: 2991)