مرکز آموزش

مقالات

تعدادی از سرويس دهندگان بدلايلی اقدام به تغيير پورت SMTP استاندارد (TCP 25) نموده اند و چون جهت...
آموزش شماره 324:اگر هنگام ارسال یا دریافت ایمیل با برنامه Outlook با یکی از خطاهای زیر مواجه...
شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که catch-all چیست ؟catch-all در واقع یک امکان است،یک...
تنظیم Apple mail3.0 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور:توجه داشته باشید در این...
تنظیم Entourage2004 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور:توجه داشته باشید در این...
تنظیم Eudora 5.1 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور:توجه داشته باشید در این...
تنظیم Mozilla 1.7 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور:توجه داشته باشید در این...
تنظیم Netscape mail 4.x برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور:توجه داشته باشید در...
تنظیم Netscape mail 6.2برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور:توجه داشته باشید در...
تنظیم Netscape mail 7.x برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور:توجه داشته باشید در...
تنظیم Outlook2002 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور:توجه داشته باشید در این...
 تنظیم Outlook2003 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور:توجه داشته باشید در...
تنظیم Outlook2007 برای استفاده از ایمیل های ارائه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این...
تنظیم Outlook Express برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور:توجه داشته باشید در...
تنظیم The bat برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور:توجه داشته باشید در این آموزش...
تنظیم Thunderbird2.0 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور:توجه داشته باشید در...
تنظیم Thunderbird3.0 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور:توجه داشته باشید در...
تنظیم Windows mail برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور:توجه داشته باشید در این...